คลิปนาที เฮลั่นที่ประชุมสภาฯ หลังโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

คลิปนาที เฮลั่นที่ประชุมสภาฯ หลังโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

บรรยากาศหลังที่ประชุมสภา โหวตรับหลักการ 4 ร่างกฎหมาย สมรสเท่าเทียม ซึ่งเสนอโดย ธัญวัจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เตรียมดันเข้าพิจารณาวาระ 2-3 ภายหลังจาก ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ… หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม’ ซึ่งถูกเสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ ผลการโหวตปรากฏว่า ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นด้วย 210+2 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 4 เสียง ขณะที่ 3 ร่าง พ.ร.บ. ที่เหลือได้รับเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

โดยบรรยากาศภายหลังการโหวตรับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเสร็จสิ้น 

นายธัญวัจน์  ส.ส.พรรคก้าวไกล ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจ ท่ามกลางเพื่อน ส.ส. เดินเข้ามาแสดงความยินดี ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ก็ได้โพสต์คลิปวิดิโอ ที่สมาชิกของพรรคฯ ต่างเข้าสวมกอดกันและกันเพื่อแสดงความยินดีกับการโหวตรับหลักการในครั้งนี้

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำไปสู่การสมรสเท่าเทียม 4 ฉบับ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการ คือ

1. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดยพรรคก้าวไกล สภาฯ มีมติ รับหลักการ

2. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดย ครม. สภาฯ มีมติ รับหลักการ

3. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดย ครม. สภาฯ มีมติ รับหลักการ

4. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดย พรรคประชาธิปัตย์ สภาฯ มีมติ รับหลักการ

สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายรายมาตราโดยละเอียดในชั้นกรรมาธิการ(กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎร ก่อนส่งกลับมาลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

ชัชชาติ’ ออกคำสั่ง กทม. โรงเรียนปลอดกัญชา มีผลแล้ว

ชัชชาติ เซ็นคำสั่งให้ โรงเรียนปลอดกัญชา สำหรับโรงเรียนในเครือกรุงเทพ ห้ามเสพ ห้ามผสมลงในอาหารเครื่องดื่มทั้งหมด นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เซ็นลงนามว่าประกาศให้ โรงเรียนปลอดกัญชา ภายใต้เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง 9 ประการ โดยทั้ง 9 ข้อมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”

2.งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดชัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง

5.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชง แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ

6.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง

7.ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน

8.ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

9.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า